FlunaTec Gunblack (Blånering), 50ml glassflaske

179,00 kr

Blånering fra Fluna Tec, meget enkel å bruke og gir et flott resultat!

Med Fluna GunBlack spesialblånering kan en enkelt reparere blåneringen på våpen og våpendeler.

BRUKSANVISNING: Rist flasken godt før bruk! Rengjør det skadede området grundig, og avfett med Fluna GunDegreaser, eller event. annet egnet avfettingsmiddel. Poler om nødvendig bort riper og rust med fint slipepapir (1000). Påfør et tynt lag med Fluna GunBlack med en fin pensel eller bomullspinne, og la det tørke (gjenta prosessen til ønsket farge er oppnådd). Bruk event. tape med kraftig lim for å isolere området som skal behandles. Skyll det reparerte området med rent vann og tørk deretter med en ren klut. Påfør til slutt et belegg med Fluna GunCoating for beskyttelse.

FORSIKTIG: H302: Fare ved svelging. H314: Kan forårsake alvorlig skade på hud og øyne.
H373: Kan forårsake organskader ved langsiktig eksponering. H411: Giftig med langtidsvirkning for liv i vann. P234: Oppbevares kun i original beholder. P260: Unngå innånding av tåke / damp / spray. P280: Bruk hansker / beskyttelsesklær / øyebeskyttelse / ansiktsbeskyttelse. P301+P310: Ved svelging; Kontakt lege umiddelbart. P302+P352: Ved hudkontakt; Vask med rikelig såpe og vann. P501: Innhold /beholder leveres til godkjent fyllplass I henhold til lokale forskrifter.

Norsk importør:
Våpenloftet A/S
Elvetorget, 6800 Førde
Tlf:57722940
vapenloftet.no

På lager

Kjøp nå med
Produktnr: GBLA10050 Kategorier: , , Stikkord: