FlunaTec GunCoating, 100ml plastflaske

185,00 kr

UniCoating / GunCoating, Flytende
Keramisk høyytelsebelegg
for alle typer Våpen og Kniver,
Metall- og Plastdeler.

Den nye generasjonen
av fettfrie smøremidler!

– Ekstreme smøreegenskaper, fargeløs
– Betydelig redusering av friksjon
– Høy korrosjonsmotstand, salt og ferskvann bestandig
– Meget temperatur bestandig, fra -40°C til +750°C

Fluna UniCoating / GunCoating holder bevegelige deler i gang, med minimal friksjon. Eliminerer “gnisselyder” og hindrer korrosjon. Meget effektiv mot slitasje. Opprettholder funksjonaliteten på Våpen. Løpet trenger ikke tørrpusses før skyting.

Bruksområder: Passer til alle typer Våpen og kniver. Meget effektiv på alle metall og plastoverflater, f.eks sykkelkjeder, ledd, lagre, ruller, stempler, hengsler, fjærer, låser, etc. Ideell for verktøy, bil eller båt deler, hageredskaper, instrumenter, garasjeporter, fiskestenger/sneller, symaskiner, glidelåser, etc. Lyddempere: Et glimrende supplement til vedlikehold av lyddempere. Da denne coatingen ikke er brennbar, vil den beskytte demperen mot korrosjon og hindre at kruttslam og ammoniakk setter seg fast innvendig i lyddemperen.

EGENSKAPER :
Transparent, luktfritt og rent belegg(coating) med høy smøreevne, korrosjonsbeskyttende og semi – blank effekt. Resistent mot salt og ferskvann. Ekstremt temperatur-resistent(-40°C til +750°C). Jevner ut små sprekker og fuger i metall/eller plastoverflate og gir langvarig beskyttelse. Meget effektiv i løp og våpenkammer. Forbedrer presisjon i løp.

BRUKERVEILEDNING:
Rist godt før bruk. Rens og avfett alle deler så nøye som mulig, påfør et jevnt lag av UniCoating, og tørk overflaten med en ren klut om nødvendig. Våpen: Demonter våpenet, rens og avfett alle deler grundig, og påfør deretter på et jevnt lag med GunCoating. Tørk så av alle overflater med en ren klut. Bør tørke i minimum 30 minutter før våpenet tas i bruk. Lyddemper: Demonter, rengjør/vask og tørk lyddemperen. Påfør et godt lag med GunCoating på alle innvendige deler. Tørk av overflødig coating før montering. Bør tørke i minimum 30 minutter før lyddemperen tas i bruk.

ADVARSEL:
Inneholder; C16-18 alkoholer, ethoxylisert, fosfater. H318: Gir alvorlig øyeskade. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P262: Må ikkekomme i kontakt med øyne, huden eller klær. P305 +P351 +P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301+P312: VED SVELGING; Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege, ved ubehag. P501: Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale /regionale/nasjonale/internasjonale
regelverk.

https://www.flunatec.com/wp-content/uploads/2019/08/PDBL-Fluna-Gun-Coating_gb.pdf

Norsk importør:

Våpenloftet A/S
Elvetorget, 6800 Førde
Tlf:57722940
vapenloftet.no

NORSK ETIKETT: Fluna GunCoating opprettholder våpens funksjonsevne og treffsikkerhet og gir høy slitasjebeskyttelse. Den friksjonsløse, faste smurningen beskytter våpenet mot korrosjon, påvirker ikke første skudd etter smurning og øker sikkerheten i omgang med våpen.
BRUKSANVISNING: Rist boksen godt før bruk. Demonter våpenet og rengjør
grundig alle deler før avfetting. Spray overflaten med GunCoating og fordel
produktet jevnt med en ren klut. I løpet: Gun Coating påføres filt som skyves inn i det rene, tørre løpet, slik at det dannes et jevnt belegg. Skyv deretter inn en tørr filt for å tørke vekk overskuddsfuktighet. La det tørke minst 30 minutter før bruk. Kan brukes både på metall og kunststoff! HENVISNINGER:
Inneholder: Oksiran 2-metyl- , polymer med oksiran, mono- C10-16-alkyletere, fosfater. H318: Gir alvorlig øyeskade. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn P262: Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsi tig med vann i
flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. P301+P312: VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege ved ubehag. P501: Lever innholdet/beholderen
til kommunalt avfallsmottak når boksen er tom
Flasken rystes godt i minst 30 sekunder før HVER bruk!

På lager

Kjøp nå med