Fluna Isopropanol, 50ml

149,00 kr

Fluna Isopropanol brukes til å forberede / avfette glassflatene slik at Fluna Anti Fog kan påføres som et belegg.

BRUKSANVISNING: Rist flasken før bruk. Rengjør glassoverflaten med Fluna TFT/optisk rengjøringsmiddel. Spray Fluna Isopropanol tynt og jevnt på den tørre overflaten. Tørk glassoverflaten med en linseklut. La overflaten tørke før en til slutt påfører Fluna Anti Fog.

MERKNADER: Inneholder: Propan-2-ol.
H225: Meget brannfarlig væske og damp. H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. P102: Oppbevares utilgjengelig for barn. P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233: Hold beholderen tett lukket.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle
kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen..
P501: Innhold/beholder leveres i henhold til gjeldende lokale /regionale/nasjonale/internasjonale
regelverk.

På lager

Vipps
Produktnr: RIS0050120 Kategorier: , Stikkord:
Cookies settings
VÅPENLOFTET AS cookies-innstillinger
×